Vyberte stranu

Timothy Keller a jeho odkaz

31. augusta 2023

19. mája zomrel Timothy Keller. Patrí medzi najvplyvnejších kresťanských mysliteľov súčasnosti, a to aj napriek tomu, že jeho meno môže byť širokým vrstvám spoločnosti, a dokonca i v cirkvi, neznáme. Niektorí ho nazývali aj C. S. Lewisom súčasnosti; a on sám nepopieral jeho vplyv na svoje myslenie. Sám však nenapísal podobne populárne diela, ako sú Kroniky Narnie, ktoré by ho mohli presláviť v širšom meradle. Tim Keller však nestál o celebritnú popularitu. Navonok pôsobil skôr akademicky, v okuliaroch a saku (bez kravaty). Pritom mal aj zmysel pre humor, hoci ten nie je výraznou črtou jeho kázní či kníh.

krajina pri jazere-archiv MK

Tim Keller bol presbyteriánskym kazateľom na Manhattane v New Yorku, kde v roku 1989 založil cirkevný zbor. Túto úlohu vzal na seba napriek tomu, že nemal konkrétne praktické skúsenosti s podobnou výzvou. Zaujímavosťou je, že ho cirkev oslovila až po tom, ako dvaja iní kandidáti túto úlohu odmietli. Pred presťahovaním sa do New Yorku pôsobil na vidieku, v 20-tisícovom meste Hopewell vo Virgínii. Aj po tom, čo si v New Yorku získal meno, veľmi rád spomínal na svoje pôsobenie v tomto malom mestečku, kde bol tiež obľúbený. Sám o svojej službe hovorí, že jeho pôsobenie na týchto dvoch miestach bolo veľmi rozdielne. Vo Virgínii v kázňach určite necitoval Nietscheho alebo Kierkegaarda.

Zacielený na skeptikov

V New Yorku mal inú cieľovú skupinu a zameriaval sa skôr na skeptikov. Už vtedy bol New York silne postmoderným mestom s množstvom ľudí cirkvi nielen odcudzených, ale až nepriateľských. Jeho prístup k nim charakterizuje aj jedna z jeho myšlienok: „Opíšte Boha, ktorého odmietate. Opíšte Boha, v ktorého neveríte. Možno ani ja v takého Boha neverím.“ Jeden z jeho priateľov, ktorý je Žid, ateista a gej, spomína, ako sa ho raz spýtal: „Počuje Boh aj modlitby ateistov? A Keller mu odpovedal, že určite áno. Dnes, keď sa v spomienkach vracia k spoločným rozhovorom, hovorí: „Dúfam, že Tim mal v tomto naozaj pravdu.“ Keller sa vedel skutočne nenásilne, ľudsky a opravdivo priblížiť ľuďom z rôzneho prostredia. Mnohí bývalí skeptici, agnostici i ateisti v týchto dňoch spomínajú, ako im pomohol nájsť vzťah s Bohom.

Opíšte Boha, ktorého odmietate. Opíšte Boha, v ktorého neveríte. Možno ani ja v takého Boha neverím.

Mesto ako priestor evanjelizácie

Presbyteriánsky cirkevný zbor Vykupiteľa (Redeemer Presbyterian Church) narástol počas rokov z 50 ľudí na 5000. Sám Keller pritom nie je silným fanúšikom tzv. megazborov a v posledných rokoch začal so svojím tímom pracovať na projekte vytvárania menších komunít v meste; menších spoločenstiev, ktoré by boli ľuďom bližšie a mali by prijateľnejší ľudský rozmer. Téma mesta sa tiahla v jeho službe ako niť. Poukázal na to, že príbeh človeka a Boha sa síce začal v rajskej záhrade Éden, ale vrcholí v meste – nebeskom Jeruzaleme. Zároveň však nezabúda, že mesto (Babylon) môže byť aj miestom hlbokého odpadnutia od Boha. Nie náhodou založil organizáciu Redeemer City to City (Od mesta k mestu), ktorá si kladie za cieľ podporiť evanjelizáciu a zakladanie cirkevných zborov v mestách v globálnom meradle. Je aj spoluzakladateľom The Gospel Coalition (na Slovensku Spoločenstvo evanjelia), ktorá sa snaží o duchovnú obnovu cirkví v duchu myšlienok reformácie.

Vykladač súčasnej kultúry

Možno viac ako kazateľ je Keller u nás známy ako jeden z prominentných súčasných apologétov. Nepatrí však medzi akademických obhajcov kresťanstva. Vzácne na ňom bolo, že prepájal svoju osobnú pastorálnu a kazateľskú skúsenosť s erudovanou apologetikou. Niektorí o ňom výstižne hovoria, že nebol len vykladačom Písma, ale aj vykladačom súčasnej kultúry. Nebol bojovníkom v kultúrnych vojnách, ale skôr sa snažil súčasnej kultúre porozumieť a priniesť do nej evanjelium relevantným spôsobom. V jeho kázňach sa spája poctivá exegéza s hlbokým porozumením súčasnej doby a praktickou aplikáciou do každodenného života.

Knihy, ktoré napísal, sú v skutočnosti výsledkom jeho dlhoročnej kazateľskej činnosti. Obsah, ktorý v nich nájdeme, bol ním predtým kázaný, vykladaný či prednášaný pri rôznych príležitostiach jeho kazateľskej a evanjelizačnej služby. Viaceré jeho knihy vychádzajú postupne aj v slovenčine – vydáva ich EVS. Kellerove knihy nie sú oddychovým čítaním. A predsa, stojí za to sa nimi prehrýzť. Viaceré sa umiestnili na popredných miestach medzi New York Times bestsellermi.

Ani konzervatívec, ani liberál

Aj keď je Keller zaraďovaný do evanjelikálneho reformovaného krídla, sám sa radšej označoval za ortodoxného kresťana v zmysle tradičnej kresťanskej viery. A hoci je reformovaným teológom, v jeho knihách nájdeme snáď viac citátov a odkazov na Luthera ako Kalvína či Zwingliho. Pre niektorých bol príliš konzervatívny a pre druhých príliš liberálny. On sám hovoril, že kresťanstvo presahuje naše politické straníctvo. Niektoré kresťanské hodnoty sú viac ľavicové či viac rezonujúce v liberálnom tábore (ako napríklad rasová a sociálna spravodlivosť) a iné sú viac konzervatívne či pravicové (ako napríklad sexuálna etika, morálka a pod.). On sám sa nevyhýbal v kázňach či knihách týmto témam a zároveň kriticky poukazoval na zlyhávanie cirkvi či už napravo alebo naľavo. Nehľadal tým strednú cestu kompromisu, ale zdôrazňoval, že evanjelium je viac ako naše straníctvo a mali by sme ho žiť naplno vo všetkých smeroch a nevyberať si z neho len to, čo sa hodí našej optike. Hoci sa sám verejným debatám nevyhýbal, videl ich obmedzenie nasledujúco: „ Zistil som, že online a verejné dialógy nikdy nie sú pre partnerov dialógu také transformačné ako súkromné rozhovory. Keď váš rozhovor sledujú masy, máte tendenciu neodpovedať poctivo partnerovi v dialógu – zaujímate postoj, ktorý chcete, aby videl svet.“

Evanjelium v centre pozornosti

Evanjelium a Kristus boli stredobodom jeho kázania a služby. Jeden z jeho posledných počinov je séria krátkych videí na každú knihu Biblie, kde poukazuje na to, akým spôsobom v nej môžeme vidieť evanjelium a Pána Ježiša Krista. Vo svojich kázňach sa neobmedzil na nejaké kresťanské klišé či opakovanie starých právd bez relevancie. Naopak, to isté evanjelium sa snažil povedať vždy nanovo podľa kontextu, do ktorého malo zaznieť. Biblické texty pre neho neboli len odrazovým mostíkom k tematickému kázaniu. Jeho aplikácie boli jednou nohou pevne zakorenené v poctivom výklade biblického textu a druhou nohou vstupovali do súčasnej kultúry. Hovoril o tom, že v dnešnej dobe si ľudia kladú iné otázky ako napríklad v čase reformácie. Dnes ľudí netrápi otázka, ako nájdu milostivého Boha. Dnes si ľudia oveľa viac kladú otázky ohľadom svojej identity. A predsa to isté evanjelium a ten istý Kristus je rovnako odpoveďou na otázky človeka v 16. storočí ako i dnes. Pretože dobrou správou (evanjeliom) o Ježišovi Kristovi nie je len to, že skrze Neho nám nebeský Otec odpúšťa naše hriechy bez našich zásluh, ale aj to, že skrze Krista sme novým stvorením; z ľudí odcudzených Bohu sme sa stali súčasťou Božej rodiny.

Myšlienky, ktoré ho prežijú

Jedna z jeho najcitovanejších myšlienok znie: „Evanjelium hovorí, že si súčasne hriešnejší a skazenejší, než by si sa kedy odvážil pripustiť, ale zároveň viac milovaný a prijatý, než si sa kedy odvážil dúfať.“ Doktrínu o spasení z Božej milosti bez našich zásluh vyjadruje napríklad aj slovami: „Evanjelium je o tom, že som taký hriešny, že Ježiš musel za mňa zomrieť, a zároveň taký milovaný a cenený, že Ježiš za mňa rád zomrel. To vedie k hlbokej pokore a hlbokej dôvere zároveň. Nemôžem sa cítiť nad nikým nadradený, a predsa nemusím nikomu nič dokazovať.“ Prezident George W. Bush sa o ňom vyjadril: „Tim Keller bol jedným z popredných amerických kresťanských mysliteľov a kazateľov. Bol skvelým zakladateľom zborov, plodným autorom a hlbokým filozofom. Mám to šťastie, že som ho spoznal. Aj ja som jedným z mnohých, ktorí sú požehnaní vyučovaním Dr. Kellera a mali úžitok z jeho súcitu.“

Choroba ako užitočná lekcia

Tim Keller zomrel po dvoch rokoch zápasu s rakovinou pankreasu vo veku 72 rokov. O svojej nemoci povedal, že ho priniesla do novej roviny intímneho vzťahu s Bohom. Povedal, že napriek tomu, že chorobu by si nikdy sám nevybral, predsa by nevymenil to, čo sa o živote a Bohu spolu s manželkou Kathy naučili počas tých dvoch rokov. Priznal, že mnohé veci, o ktorých kázal, prežil na úplne inej rovine, keď sám čelil nevyliečiteľnej chorobe, bolesti a utrpeniu. Aj keď tento článok nie je o jeho manželke, Kathy určite nebola len príveskom či ozdobou svojho manžela, ale bola mu viac než rovnocennou partnerkou, oporou a spoluautorkou niektorých kníh. Svoju manželku si veľmi vážil a hovoril o nej, že je ešte vzdelanejšia a rozhľadenejšia ako on sám. Spolu vychovali tri deti. Tim Keller je vzácny aj tým, že tak ako kázal, tak aj žil a aj odišiel z tejto časnosti. Jeho život nebol poznačený aférami či škandálmi. Jeho život bol významný, a pritom zároveň nenápadný. Neprehliadnuteľný, a predsa nie v centre reflektorov. Deň pred svojou smrťou povedal svojej rodine: „Som pripravený vidieť Ježiša. Pošlite ma domov.“

__________________________

Článok vyšiel pôvodne v časopise Evanjelický východ 07-08/2023

Tu si môžete prečítať 50 citátov Tima Kellera.

Knihy Tima Kellera, ktoré vyšli v slovenčine.

Recenzie kníh Tima Kellera na našom webe:

► Recenzia knihy Bolesť a utrpenie
► Recenzia knihy Dáva Boh zmysel?
► Recenzia knihy Viera a práca
► Recenzia knihy Skrytý význam Vianoc
► Recenzia knihy Modlitba

Ilustračné foto: Andre Benz, Unsplash

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.