Vyberte stranu

Výskumy ukazujú, že čítanie Biblie je užitočné

17. augusta 2023

Kľúčovým zistením výskumu CBE (Center for Bible Engagement) je, že život ľudí, ktorí čítajú Bibliu1 počas týždňa štyrikrát a viac, vyzerá zásadne inak ako život ľudí, ktorí Bibliu nečítajú.

Napríklad je u nich:

↑ o 228 % väčšia pravdepodobnosť, že budú s druhými ľuďmi hovoriť o svojej viere,

↑ o 407 % väčšia pravdepodobnosť, že sa budú učiť myšlienky z Biblie spamäti,

↓ o 59 % menšia pravdepodobnosť, že budú pozerať pornografiu,

↓ o 30 % menšia pravdepodobnosť, že budú zápasiť s osamelosťou.

V skutočnosti sa životy kresťanov, ktorí väčšinu dní v týždni Bibliu nečítajú, štatisticky neodlišujú od života tých, ktorí sa považujú za neveriacich.

krajina pri jazere-archiv MK
Sila efektu 4 dní

V CBE viac ako osem rokov skúmali duchovný život viac ako 100 000 ľudí z celého sveta. Ich zistenia opakovane ukazujú, že čítanie Biblie aspoň 4 dni počas týždňa je najsilnejším samostatným prediktorom duchovného rastu.

Čo sa však myslí pod duchovným rastom? CBE si zadefinovalo duchovný rast nasledovne:

„Stávať sa menej človekom, akým som bol predtým, než som zasvätil svoj život nasledovaniu Ježiša a viac sa podobať Kristovi vo svojich myšlienkach, slovách a skutkoch“.2 Duchovný rast vyhodnocujú pomocou viacerých kritérii ako napríklad morálne správanie, emocionálne zápasy, proaktívne prežívanie kresťanskej viery a rast ako ho vníma človek sám.

Kľúčové zistenia

Ak sa niekto zaoberá Bibliou štyrikrát alebo viackrát týždenne, výrazne sa zníži pravdepodobnosť, že bude nadmerne piť alkohol či pozerať pornografiu. Tiež bude v zníženej miere reagovať v prudkom hneve, bude menej ohovárať a menej klamať.

Životy kresťanov, ktorí väčšinu dní v týždni Bibliu nečítajú, sa štatisticky neodlišujú od života neveriacich.

Skutočnosť, že človek aplikuje do svojho života biblické texty (premýšľa nad nimi a reaguje na ne) aspoň štyrikrát týždenne, znižuje pravdepodobnosť, že bude zápasiť s problémami, ako sú pocity horkosti, deštruktívne myslenie ohľadom seba alebo druhých, ťažkosti odpúšťať druhým či skľúčenosť.

Asi sa dalo očakávať, že čítanie Biblie vytvára u kresťanov proaktívnejšiu vieru. Pri porovnaní s inými parametrami ako je vek, pohlavie, návšteva kostola a modlitebná prax človeka, je to práve čítanie Biblie, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že človek bude finančne štedrejší, bude sa učiť spamäti myšlienky z Biblie3 a hovoriť o svojej viere druhým ľuďom.

To, ako ľudia sami vnímajú svoj duchovný rast, je ovplyvnené aj tým, ako často vnímajú, že k nim Boh prostredníctvom Biblie hovorí. U tých, ktorí sa zaoberajú Bibliou väčšinu dní v týždni (4 a viac), je menej pravdepodobné, že budú duchovne stagnovať a že budú mať pocit, že sa nemôžu páčiť Bohu.

Stručne povedané, to, že sa človek zaoberá Bibliou, má silný vplyv na jeho duchovný rast a potvrdzujú to aj iné štúdie.4

Ako prebiehal výskum?

Na začiatku výskumu si v CBE položili dve otázky:

  • Prečo toľko ľudí vlastní Bibliu, no tak málo ju číta?
  • Aký vplyv na život človeka má to, že aktívne číta Bibliu?

Ako sme už spomenuli vyššie, CBE počas ôsmich rokov vykonávalo zisťovanie pomocou dotazníkov u viac ako 100 000 ľudí z celého sveta. Počas výskumu zhromaždili a analyzovali obrovské množstvo údajov. Otázky sa týkali duchovného života ľudí.

Pri výskume používali kombináciu uzavretých a otvorených otázok. Otázky sa týkali tém ako sú:

  • náboženské preferencie a presvedčenia,
  • čo veria o komunikácii s Bohom,
  • čo veria o duchovnom raste a zrelosti,
  • návšteva bohoslužieb,
  • modlitebná prax a Biblia,
  • zapojenie sa do iných duchovných disciplín a náboženských aktivít,
  • každodenné pokušenia, zápasy a morálne správanie.

Pri výskume vychádzali z predpokladu, že účasť na duchovných aktivitách ako napr. navštevovanie kostola, modlitba, účasť v malých skupinách a zaoberanie sa Bibliou podporuje duchovný rast. Preto by dalo očakávať, že tí, ktorí sa zapoja do týchto aktivít, podliehajú menej často pokušeniam a v menšej miere zápasia s emóciami a postojmi, ktoré sú v rozpore s kresťanským ideálom.

Mnohé z týchto duchovných aktivít sú vzájomne prepojené. Napríklad, tí, ktorí chodia do kostola, sa častejšie modlia a viac sa zaoberajú Bibliou ako tí, ktorí do kostola nechodia. Aby pochopili, ako každá duchovná disciplína jedinečne súvisí s duchovným rastom, sú potrebné štatistické modely, ktoré odfiltrujú ich jednotlivé účinky.

Cez tisíce dotazníkov opakovane skúmali vzťah medzi duchovnými aktivitami (disciplínami), morálnym správaním a zápasmi, ktoré ľudia prežívajú. Pomocou analýzy logistickej regresie kontrolovali také faktory ako sú vek, pohlavie, návšteva kostola a modlitby. Opakovane sa pritom potvrdzovalo, že čítanie Biblie je jedinečný faktor pri predpovedaní toho, ako často človek podľahne negatívnym javom alebo prehrá svoje vnútorné zápasy. V skutočnosti ich zistenia jednoznačne ukazujú, že ak hľadáme jeden samostatne fungujúci indikátor duchovného rastu kresťana, tak je to práve to, do akej miery sa zaoberá Bibliou.

Čítanie Biblie a zníženie rizikového správanie človeka

Záver zo všetkých štúdii je, že ak sa človek zaoberá Bibliou aspoň štyrikrát týždenne, výrazne klesá výskyt negatívnych javov ako sú:

↓ nadmerné pitie alkoholu -62%

↓ sledovanie pornografie -59 %

↓ sex mimo manželstva – 59 %

↓ hazardné hry – 45 %

↓ prudká reakcia v hneve – 31 %

↓ ohováranie – 28 %

↓ klamstvo -28%

↓ zanedbávanie rodiny -26 %

↓ prejedanie sa alebo nesprávne zaobchádzanie s jedlom – 20 %

↓ prejedanie sa alebo nesprávne zaobchádzanie s financiami -20 %

Čítanie Biblie a vnútorné zápasy človeka

Aktívne čítanie Biblie tiež prináša do života človeka viac pokoja a radosti aj tým, že sa znižuje frekvencia rôznych emocionálnych zápasov. Hľadanie aplikácie biblických textov pre svoj život aspoň štyrikrát týždenne znižuje pravdepodobnosť toho, že človek bude zápasiť s nasledovnými problémami:

↓ pocit horkosti -40%

↓ deštruktívne myslenie o sebe alebo o druhých -32 %

↓ pocit, že človek musí skrývať to, čo robí alebo cíti -32 %

↓ ťažkosti s odpúšťaním druhým – 31 %

↓ pocit skľúčenosti -31 %

↓ zažívanie osamelosti – 30 %

↓ prejedanie sa alebo nesprávne zaobchádzanie s jedlom – 20 %

↓ ťažkosti s odpustením – 26 %

↓ neláskavé myslenie o druhých -18 %

↓ prežívanie strachu alebo úzkosti -14 %

Zaoberanie sa Bibliou a proaktívna viera

Po analýze týchto rôznych prieskumov bolo zistené, že u kresťanov, ktorí sa väčšinu dní v týždni zaoberajú Bibliou, to silne predikuje ich proaktívnejšiu vieru. V porovnaní s takými faktormi ako je vek, pohlavie, návšteva kostola a modlitebná prax, u človeka, ktorý sa zaoberá Bibliou, sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že:

↑ bude finančne podporovať cirkev +416%

↑ sa bude učiť texty Biblie spamäti +407 %

↑ bude vyučovať druhých kresťanskému životu (učeníctvo5) +231 %

↑ bude o svojej viere hovoriť ostatným  +228 %

↑ bude finančne dávať aj na iné účely, než je jeho cirkev +218 %

Aktívne čítanie Biblie a duchovný rast ako ho vníma sám človek

Doteraz sme mohli vidieť aký je vzťah medzi aktívnym čítaním Biblie a správaním človeka. V tejto časti môžeme vidieť ako sám človek hodnotí svoj duchovný život.

Prieskumy v cirkevných spoločenstvách odhaľujú, že väčšina ľudí má často pocit, že duchovne nerastie. Až deväť z desiatich pravidelných návštevníkov kostola má aspoň raz za rok pocit, že duchovne nerastie. V priemere sú to až 3 – 4 mesiace v roku, kedy sa cíti, že  duchovne stagnuje.

Aj v tomto prípade sa opäť ukazuje, že práve aktívne čítanie Biblie je najsilnejší determinant duchovného rastu. U tých, ktorí sa venujú Biblii štyri alebo viac dní v týždni, je výrazne nižšia pravdepodobnosť, že budú prežívať:

↓ pocit duchovnej stagnácie -60%

↓ pocit, že sa človek nemôže páčiť Bohu -44 %

Záver

Pri výskume ako je tento, nestačí, ak jedna štúdia ukazuje určitý efekt alebo vzťah. Cieľom CBE je overiť spoľahlivosť výsledkov výskumu prostredníctvom viacerých štúdií v priebehu dlhšieho časového úseku.

Výsledky osemročného výskumu u viac ako 100 000 ľudí z rôznych krajín a kultúr jednoznačne ukazujú, že pre rast v kresťanskej viere je rozhodujúce aktívne čítanie Biblie. Tento jeden faktor má výraznejší vplyv na kvalitu kresťanského života ako ktorékoľvek iné faktory.

Pravidelné a časté čítanie Biblie (efekt 4 dní) prináša zdravší a kvalitnejší spôsob života (menej závislostí, menej osamelosti) a vyššiu kresťanskú angažovanosť (hovorenie o viere, dávanie).

Zároveň tento výskum ukazuje, že kresťania nie sú dokonalí, a to ani tí, ktorí Bibliu čítajú pravidelne a často. (Toto v skutočnosti všetci vieme, aj keď sa niekto môže tváriť inak.) Aj kresťania zlyhávajú. Napriek tomu je ich život štatisticky celkovo lepší v porovnaní so životom tých, ktorí Bibliu čítajú len málo alebo vôbec. Ukazuje sa, že najlepším indikátorom duchovného zdravia človeka je práve čítanie Biblie a nie iné náboženské aktivity (modlitba, návšteva kostola a pod.).

Toto má závažné dôsledky pre každého, kto sa zaoberá otázkami výchovy kresťanov alebo pracuje v misii. Týka sa to kresťanských spoločenstiev, škôl a najmä kresťanských lídrov. Ak cirkvi chcú pomáhať ľuďom rásť vo viere, mali by serózne prehodnotiť, či investujú svoju energiu do aktivít, ktoré majú na človeka naozaj celoživotný vplyv. Viesť druhých k aktívnemu čítaniu Biblie sa v tomto dlhodobom procese javí ako kriticky dôležité.

Napokon, je to aj osobná otázka, aby každý z nás prehodnotil, v akom bode svojej životnej cesty sa nachádza. Ak chcem zlepšiť svoj (nielen) duchovný život, na základe tohto výskumu to vyzerá tak, že cesta k tomu je jednoznačne (najmä) cez aktívne čítanie Biblie.

__________________________

1 Pod čítaním Biblie sa v tomto texte nerozumie len mechanické prečítanie textu, ale aj reflexia nad textom, teda nejaká forma premýšľania nad textom a hľadanie jeho relevantnosti pre osobný život človeka. V texte ho nazývame aj ako aktívne čítanie Biblie. 

2 Research Synthesis: Bible Engagement and Spiritual Growth

3 Učenie sa biblických textov spamäti je stará kresťanská prax, ktorá pochádza ešte z dôb, kedy si vlastníctvo Biblie nemohol dovoliť každý. Ide o učenie sa o učenie tzv. veršov, čím sa nemyslí primárne poézia, ale krátke úseky Biblie, vety či myšlienky. Pre jednoduchšiu orientáciu v biblickom texte je Biblia rozdelená na tzv. kapitoly a verše. Toto rozdelenie nebolo pôvodnou súčasťou textu, ale bolo urobené neskôr.

4 Napríklad výskumy, ktoré robili Willow Creek Association a Lifeway Research, tamtiež.

5 Učeníctvo pochádza zo slova učeň, žiak, študent. Znamená cieľavedomý proces, pri ktorom sa nasledovník Krista (kresťan) učí žiť tak ako žil Kristus. Je známe, že Ježiš mal 12 učeníkov, ktorí sa neskôr stali apoštolmi (Ježišovými vyslancami). Títo nasledovníci Ježiša dostali od neho tzv. Veľké misijné poverenie, aby vo všetkých národoch viedli k učeníctvu, t.j. k nasledovnictvo Krista ďalších (por. Mt 28:18-20).

Zdroj: Bible Engagement as the Key to Spiritual Growth, A Research Synthesis, Arnold Cole, Ed.D. & Pamela Caudill Ovwigho, Ph.D.

Viac o výskume, jeho metódach a výsledkoch nájdete tu: Center for Bible Engagement

Ilustračné foto: Aaron Burden, Unsplash

Článok vyšiel pôvodne v Konzervatívnom denníku Postoj Chcete duchovne napredovať? Štyri dni čítania Biblie vás raketovo vystrelia

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.