Vyberte stranu

Rozhovor s Øivindom Auglandom o líderstve

3. apríla 2019

Øivind Augland je riaditeľ xpand1 v Nórsku. Má praktické skúsenosti z vedenia tímov v rôznych organizáciách. Zároveň vedie a školí ľudí s cieľom, aby rástli vo svojom charaktere i profesionalite.

Idea-list: Ako by si definoval líderstvo?

 

Øivind Augland: V istom zmysle je ľahké byť lídrom. Stačí sa obzrieť a vidieť, kto ťa nasleduje. Líderstvo znamená udávať smer takým spôsobom, že ťa ľudia nasledujú. Toto je však tá jednoduchá odpoveď. Povedal by som, že líderstvo je často hľadanie rovnováhy medzi dvoma vecami a to charakterom lídra a jeho schopnosťami. Charakter, to sú napríklad jeho životné postoje a hodnoty. A pod schopnosťou rozumiem jeho zručnosť a kompetentnosť.

Často vidím v mnohých organizáciách ľudí so silným charakterom a dobrým postojom, ale chýba im kompetentnosť viesť. Toto sa deje najmä v pomáhajúcich profesiách, neziskových organizáciách a cirkvách. Človek v takom prípade niekedy kompenzuje nedostatok kompetentnosti tým, že o to usilovnejšie pracuje až napokon vyhorí. V mnohých občianskych združeniach, organizáciách a cirkvách ľudia vyhoria, pretože im chýbajú zručností a kompetentnosti k vedeniu druhých. Pre mňa líderstvo znamená rast v charaktere, pretože charakter je dôležitý, ale je to tiež spôsobilosť a rozvoj kompetencií a zručností viesť. Takže líderstvo je oboje, charakter i kompetentnosť, a rozvíjanie obidvoch týchto vecí.

 

Idea-list: Je situácia u ľudí z oblasti biznisu iná?

 

Øivind Augland: Dá sa povedať, že na niektorých miestach môžete vidieť vysoko kompetentných ľudí, ktorí však majú nedostatky v charaktere, chýba im správny postoj a hodnoty. Môžu prejavovať aroganciu, dávajú druhým najavo, že sú lepší alebo že majú na všetko odpovede. Alebo im chýba pokora a nepriznajú si, keď zlyhajú. Takže môžete mať človeka veľmi zručného, vysoko kompetentného, ale kvôli nedostatku charakteru, nedostatku dobrého postoja, takýto človek ľuďmi manipuluje alebo s nimi jedná nezdravým spôsobom. Som presvedčený, že pri vedení druhých musí byť zdravá rovnováha medzi charakterom a kompetentnosťou lídra.

 

Idea-list: Nie je tu nebezpečie, že človek bude na druhých potom príliš mäkký?

 

Øivind Augland: Som presvedčený, že je potrebné mať na pamäti ešte aj iný druh rovnováhy. A to je rovnováha medzi prácou s ľuďmi a výsledkami, ktoré chceme dosahovať. Líder musí neustále posúvať ľudí dopredu, viesť ich tak, aby šli s ním, aby ich počas cesty nestratil.

Na jednej strane je dôležité, aby jednal s ľuďmi s rešpektom a získal si ich dôveru, ale zároveň ako líder potrebuje aj zabezpečiť dosahovanie stanovených cieľov. Nie je to len o príjemnom kolektíve. Potrebujeme ľudí naozaj viesť, aby videli, že všetko úsilie, ktoré vynakladajú, vedie k dosiahnutiu nejakých výsledkov, že to prináša nejaké ovocie. Potom je v kolektíve prítomná radosť z toho, že sa niekam posúvame, že neprešľapujeme na mieste. V istom zmysle viesť druhých znamená schopnosť udať smer a viesť ľudí do preferovanej budúcnosti, ktorú líder vidí skôr ako ostatní.

 

Idea-list: Žiaden líder nie je dokonalý. Ako sa má vedúci postaviť k svojim limitom?

 

Øivind Augland: Myslím, že to je veľká pravda. Žiaden líder nie je dokonalý. Všetci sme len ľudia a niekedy ako vedúci sami cítime, že nezvládame všetko, že možno nemáme práve tú schopnosť, ktorá je momentálne potrebná. Myslím, že to je v poriadku. Myslím, že pre lídra je veľmi dôležité, aby poznal nielen svoje silné stránky, ale aj svoje slabé stránky. Pretože ak dokážete pred druhými ľuďmi odkryť úprimne a otvorene rovnako svoje silné i slabé stránky, je pre nich omnoho ľahšie kráčať s nami. Práve vaše slabé stránky sú tým miestom, kde druhý človek môže nájsť to svoje miesto. A potom môžete v tíme spolupracovať. Myslím si, že moje slabé stránky sú otvorenými dverami, cez ktoré pozývam druhých ľudí, aby ma v líderstve  dopĺňali. Nebojím sa svojich slabých stránok. Som úprimný ohľadom toho, v čom nie som dobrý, alebo čo nie je moja silná stránka. Som v tomto veľmi otvorený, pretože toto vytvára priestor pre druhých, aby šli so mnou a spolupracovali sme. Som líder, vytváram dobrý tím s dobrými ľuďmi, aby sme spolu pracovali na vízii, ktorú máme.

viesť druhých, znamená schopnosť udať smer a viesť ľudí do preferovanej budúcnosti, ktorú líder vidí skôr ako ostatní.

Idea-list: Ako zvládať stres a tlak?

 

Øivind Augland: Myslím, že stres a tlaky sú v živote lídra normálnou vecou. A je veľmi individuálne, ako sa s tým vyrovnávame. Potrebujete poznať sami seba, ako stres a tlaky vplývajú na naše telo, myseľ i dušu. Potrebujete poznať sami seba a učiť sa s tým vyrovnávať zdravým spôsobom. Pre mňa sú v tomto dôležité dve – tri veci. Po prvé potrebujem mať nejaký rytmus. A to týždenný, mesačný a ročný rytmus. Vtedy viem, že mám pre seba miesto na oddych, mám miesto na kontempláciu, mám miesto na vzdialenie sa. Viem, že mám na to priestor. Preto si plánujem aj svoj čas na oddych. Oddych nie je niečo, čo sa len tak stane. Potrebujete si plánovať čas na oddych, potrebujete si plánovať čas na voľno. Keď mám svoj kalendár, plánujem svoj čas voľna, a keď sa ma ľudia spýtajú, ja im slobodne môžem povedať: Hm, vtedy nemôžem, lebo som vtedy zaneprázdnený. Ale pre seba viem, že vtedy nie som zaneprázdnený prácou, ale som zaneprázdnený oddychovaním. Myslím si, že toto je dôležitá vec.

Iná dôležitá vec ako sa vyrovnávať so stresom a tlakom, je mať dobrý manažment očakávaní. Ako lídri niekedy vyvoláme nesprávne očakávania, alebo musíme zvládať mnoho očakávaní, ktoré majú ľudia okolo nás. Ak zvládnete zreálniť očakávania tým spôsobom, že ich znížite alebo ich nasmerujete tak, aby ľudia mali reálne očakávania napríklad ohľadom vašej vedúcej úlohy, ohľadom spôsobu, akým budete viesť, tak to všetko pomáha znižovať stres a tlak pri vedení. Tieto očakávania potrebujeme zreálniť sami voči sebe ako aj vo vzťahu iných ľudí voči nám.

Myslím, že je tiež dôležité pracovať s tým, čo nazývam faktory odolnosti. Sú rôzne faktory odolnosti, ktoré nás v živote posilňujú a pomáhajú nám zvládať tlak a stres v našom živote. Medzi faktory odolnosti patrí napríklad schopnosť vyrovnať sa so svojou minulosťou, schopnosť čeliť problémom, schopnosť budovať zdravé vzťahy či osobná disciplína. Keď budujete tieto faktory odolnosti vo svojom vlastnom živote, máte oveľa väčšiu kapacitu a schopnosť zaobchádzať so stresom a tlakom zdravým spôsobom.

 

Idea-list: Aké zručnosti sú pre lídra nevyhnutné?

 

Øivind Augland: Isté zručnosti sú pre lídra nevyhnutné. Viete, vodcovstvo je rovnako o charaktere, prístupe ako aj o schopnostiach a zručnostiach. Manažérske zručnosti sú dôležitou súčasťou vedúceho. Čo sa týka týchto manažérskych zručností, tak by som to stručne vyjadril ako vedenie s víziou, čo znamená mať schopnosť predostrieť druhým alternatívny obraz preferovanej budúcnosti a schopnosť viesť ľudí smerom k nej. To je zručnosť. A túto schopnosť sa môžete učiť a rozvíjať. Toto je pre človeka vo vedúcej pozícii veľmi dôležitá schopnosť.

Ďalšou takou schopnosťou je strategické myslenie. To je spôsob, akým vytvárame ciele, stanovujeme dlhodobé a krátkodobé ciele, ujasňujeme úlohy, pomáhame ľuďom nájsť svoje miesto, a posúvame ich strategickým smerom.

Človek vo vedúcej funkcii tiež potrebuje pochopiť ako fungujú organizácie, akým spôsobom sa jednotlivé organizácie rozvíjajú, aké sú rôzne fázy vývoja organizácie a pod. Toto sú tiež dôležité zručnosti. Medzi ďalšie manažérske zručnosti patrí inovácia, t. j. pochopenie toho ako môžete inovovať alebo ako začať nové veci, alebo ako byť v organizácii priekopníkom nových vecí.

Sú aj iné zručnosti, ktoré by som nazval sociálnymi zručnosťami. To sú všetky tie zručnosti, ktoré sa týkajú jednania s ľuďmi. Je to pochopenie toho ako fungujú medziľudské vzťahy. Sem patrí aj schopnosť viesť stretnutia zdravým spôsobom, aby smerovali k jasným záverom. Líder potrebuje vedieť, akú má kto v organizácii úlohu. Potrebuje vedieť ako moderovať rôzne stretnutia, porady, tímy. To všetko sú zručnosti.

Potrebuje tiež tímové zručnosti. Sem patrí otázka ako budovať zdravý tím. Musí byť schopný pomôcť ľuďom, aby naozaj mali jasnú spoločnú víziu, a túto víziu dať do súladu s jasnou stratégiou. To všetko sú sociálne zručnosti, ktoré pri práci s ľuďmi potrebuje.

Svojim spôsobom môžeme povedať, že líder musí byť schopný viesť sám seba, musí byť schopný viesť nejaký projekt, kde sa prejavia jeho tímové zručnosti, ale potrebuje tiež chápať ako sa vedie organizácia.

 

Idea-list: Je rozdiel medzi lídrom a manažérom?

 

Øivind Augland: Tak toto je dobrá otázka. Čítal som raz myšlienku: vedenie je manažment a manažment je vedenie. A v istom zmysle je to pravda. Ale ja by som povedal, že líderstvo má tendenciu viesť viac smerom ku komplexnejšiemu obrazu a do budúcnosti a manažment sa viac zameriava na detaily, na to, čo je tu a teraz. Povedal by som, že líder, pokiaľ vedie väčšiu organizáciu, musí pracovať s víziou. Musí byť schopný dať víziu, musí pracovať s hodnotami, s DNA či kultúrou danej organizácie. To je zodpovednosť lídra. Takýto vedúci potrebuje pracovať so strategickým naladením celej organizácie tak, aby v nej všetko viedlo k tomu istému cieľu.

Ako líder tiež potrebuje pracovať na rozvoji ľudí a ich raste. Robí to náborom nových lídrov ale aj rozvíjaním nových lídrov v rámci organizácie.

Ďalšou vecou je integrácia zdrojov. To znamená, že máte celkový prehľad o organizácii, kde ste schopní integrovať rôzne zdroje, peniaze, smerom k vytýčenému cieľu.

Ale líderstvo má tiež zodpovednosť voči manažmentu. Avšak ak ste ako líder príliš zaanggažovaní v detailoch, v tom tu a teraz, a menej v budúcnosti, nedokážete úspešne viesť organizáciu. Manažment je viac o plánovaní, koordinovaní, riešení problémov, aby veci napredovali, o zúčtovateľnosti a zodpovednosti. A to všetko je v organizácii dôležité a ako líder potrebujete vedieť zabezpečiť všetky tieto detaily, aby sa všetok manažment dial zdravým spôsobom. Ale ak má byť líder dobrým lídrom, sám by nemal byť príliš zapojený do všetkých detailov. Takže ja súhlasím s tým, že istým spôsobom líderstvo je manažment a manažment je líderstvo, ale líderstvo, ak chcete, aby organizácia rástla, musí smerovať viac do budúcnosti a mať pred sebou viac ten celkový obraz a nerozdrobiť sa v detailoch každodennosti.

 

1 www.xpand.evs.sk

Mgr. Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.