Vyberte stranu

Cirkev podľa umelej inteligencie

11. mája 2023

Rozhodli sme sa spýtať AI, ako si predstavuje cirkev dneška. Slovo „predstavuje“ pritom treba brať s rezervou, pretože AI si nič nepredstavuje. Ona len generuje na základe štatistickej pravdepodobnosti a množstva naakumulovaných dát tú najlepšiu možnú odpoveď – v rámci svojich schopností. AI nemá názor, v súčasnej podobe je to „len“ generátor reťaze slov, ktorú vyhodnotí ako štatisticky najpravdepodobnejšiu.

Pre koho je fenomén AI nový, na konci článku prinášame stručný popis AI, ktorú sme použili na tvorbu tohto článku a tiež naše skúsenosti s prácou s AI.

 

krajina pri jazere-archiv MK
Texty kurzívou sú autentické texty vygenerované AI. Otázky sme kládli v slovenčine. Redakčne boli upravené gramatické a štylistické chyby kvôli lepšej zrozumiteľnosti. Takisto boli niektoré odpovede, ktoré sa opakovali, zlúčené.

Idea-list: Aké sú v súčasnosti najslabšie miesta cirkvi?

ChatGPT: Existuje niekoľko možných spôsobov, ako sa dá odpovedať na otázku, aké sú najslabšie miesta cirkvi v súčasnosti, pretože cirkvi môžu mať rôzne problémy v rôznych častiach sveta. Tu sú niektoré z možných najslabších miest cirkvi v súčasnosti:

► Znížený záujem o náboženstvo a nedostatok angažovanosti členov: V mnohých krajinách, najmä v západných krajinách, sa znižuje záujem o náboženstvo a cirkvi. Ľudia sa stávajú menej aktívnymi členmi, a to môže mať negatívny vplyv na cirkevné spoločenstvo.

► Nedostatok mladých ľudí: Cirkvi majú tendenciu mať vyšší priemerný vek členov, čo znamená, že mnohé cirkvi sa snažia prilákať a udržať mladých ľudí v cirkevnom spoločenstve. Mnoho mladých ľudí však má iné záujmy a nevidia cirkvi ako svoje prirodzené miesto, kde by mohli byť súčasťou spoločenstva.

► Konflikty a nespokojnosť: Cirkvi niekedy zažívajú vnútorné konflikty, čo môže viesť k nespokojnosti a odchodu členov z cirkevného spoločenstva.

► Nedostatočná viera a nízky duchovný rast: Niektorí členovia cirkví sa môžu cítiť nespokojní s kvalitou duchovného rastu a náboženského vedenia v cirkvi. Niektorí môžu mať pocit, že cirkvi sa nevenujú dostatočne pastorálnym potrebám a duchovnému rastu jednotlivcov.

► Nedostatočné inovácie a modernizácia: Cirkvi sa niekedy môžu cítiť uväznené v minulosti a nemajú dostatočnú snahu prispôsobiť sa modernému svetu a meniacej sa kultúre. Nedostatok inovácií môže viesť k tomu, že cirkvi stratia príležitosť osloviť nových ľudí a prilákať ich do cirkevného spoločenstva.

► Nedostatočná komunikácia: Cirkvi môžu mať nedostatočné komunikačné zručnosti, ktoré im bránia v prispôsobovaní sa potrebám svojich členov.

Idea-list: Čo by mala robiť cirkev, aby bola relevantná pre dnešného človeka?

ChatGPT: Existuje niekoľko spôsobov, ako by cirkev mohla byť relevantná pre dnešného človeka:

► Adaptačná stratégia: Cirkev by sa mohla snažiť prispôsobiť sa kultúre a potrebám dnešného človeka. To znamená, že by sa mohla viac zamerať na témy, ktoré sú dôležité pre dnešného človeka, ako sú napríklad rodina, duchovný rast, etika a spoločenská zodpovednosť. Cirkev by sa tiež mohla snažiť prezentovať svoje posolstvo spôsobom, ktorý bude pre dnešného človeka zrozumiteľný a prístupný.

Miestna cirkevná komunita by mala byť otvorená a priateľská voči novým ľuďom. Každý by mal mať pocit, že tam patrí a že sa tam môže zúčastniť na aktivitách bez ohľadu na to, ako veľmi pozná cirkev a jej tradície.

► Vzdelávacia stratégia: Cirkev by sa mohla snažiť vzdelávať ľudí o svojom náboženstve a o tom, ako sa vzťahuje k súčasným problémom a výzvam. To by mohlo pomôcť ľuďom lepšie pochopiť náboženstvo a jeho význam pre ich životy.

► Spoločenská angažovanosť: Cirkev by sa mohla viac angažovať v spoločnosti a snažiť sa pomáhať tam, kde je to potrebné. To by mohlo zahrňovať pomoc chudobným a odkázaným, zlepšovanie vzdelania a zdravotnej starostlivosti, boj proti sociálnemu vylúčeniu a podpora duchovného rastu.

► Modernizácia: Cirkev by sa mohla snažiť modernizovať a využívať nové technológie a spôsoby komunikácie na dosiahnutie dnešného človeka. To by mohlo zahŕňať využitie sociálnych médií, online modlitieb a stretnutí a podobne.

► Diverzifikácia: Cirkev by sa mohla snažiť ponúkať rôzne formy náboženských služieb, aby oslovila rôzne skupiny ľudí. To by mohlo zahrňovať rôzne formy bohoslužieb, ako aj rôzne programy a služby pre deti, mladých ľudí a starších ľudí.

Tieto stratégie môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii, aby bola cirkev pre dnešného človeka relevantná. Je dôležité, aby sa cirkev snažila byť relevantná bez toho, aby sa zriekla svojich koreňov a nábožných hodnôt. To znamená, že cirkev by mala stále zdôrazňovať dôležitosť lásky, spravodlivosti, mieru a duchovného rastu, ale spôsobom, ktorý je pre dnešného človeka prístupnejší a zrozumiteľnejší.

Okrem toho, aby cirkev bola relevantná pre dnešného človeka, je tiež dôležité, aby bola otvorená dialógu s ostatnými náboženstvami a svetonázormi. To môže pomôcť cirkevnému spoločenstvu lepšie porozumieť rôznym kultúram a perspektívam a môže tiež pomôcť zlepšiť vzťahy medzi rôznymi náboženstvami a svetonázormi.

V konečnom dôsledku, aby bola cirkev relevantná pre dnešného človeka, je potrebné, aby bola schopná prispôsobiť sa meniacim sa potrebám a výzvam. Je to neustály proces a cirkev by mala byť otvorená na prispôsobenie sa meniacemu sa svetu, zatiaľ čo si zachováva svoje korene a náboženské hodnoty.

Idea-list: Ako môže cirkev na Slovensku znovu osloviť ľudí?

ChatGPT: Existuje niekoľko spôsobov, ako by cirkev na Slovensku mohla znovu osloviť ľudí:

► Relevancia: Cirkev by sa mohla zamerať na témy, ktoré sú pre súčasnú spoločnosť dôležité a aktuálne, ako sú napríklad rodina, vzťahy, duchovný rast, etika, spravodlivosť, ochrana prírody a klimatické zmeny.

Cirkev by sa mala viac priblížiť k ľuďom a byť otvorenejšia pre nové myšlienky a nápady. To znamená, že by mala byť prístupná všetkým a zaujímať sa o ich potreby a problémy.

Cirkev by sa mala snažiť byť relevantná pre dnešnú spoločnosť a prepojiť vieru s bežnými každodennými skúsenosťami ľudí. To znamená, že by mala ponúkať odpovede na otázky a problémy, s ktorými sa ľudia v živote stretávajú.

► Zlepšenie komunikácie: Cirkev by mohla zlepšiť komunikáciu s verejnosťou a viac využívať moderné technológie a sociálne médiá na oslovenie mladších generácií… zdieľanie informácií a budovanie spoločenstva. To môže zahŕňať webové stránky, sociálne siete, videá a podcasty.

Cirkev by mohla tiež organizovať verejné podujatia a aktivity, ktoré by prilákali širšiu verejnosť a umožnili by lepšiu interakciu s komunitou.

► Vytvorenie spoločenstva: Cirkev by mala byť miestom, kde sa ľudia stretávajú a tvoria spoločenstvo. Cirkev by mohla zlepšiť svoje spoločenstvo a urobiť ho prístupnejším pre nových členov. To by mohlo zahŕňať organizovanie skupín pre rôzne záujmy, ako aj služby pre deti a mladých ľudí. To môže zahŕňať modlitby, bohoslužby a spoločné podujatia, ktoré sa organizujú s cieľom prepojiť ľudí.

► Zlepšenie vzdelávania: Cirkev by mohla ponúkať viac vzdelávacích príležitostí pre svojich členov a aj pre širšiu verejnosť. To by mohlo zahrňovať semináre, prednášky, kurzy a workshopy o rôznych témach.

► Spoločenská angažovanosť a charita: Cirkev by sa mohla viac angažovať v spoločnosti a pomáhať tam, kde je to potrebné. To by mohlo zahrňovať pomoc chudobným a odkázaným, boj proti sociálnemu vylúčeniu a podpora duchovného rastu. To môže zahrnovať prácu s miestnymi organizáciami, zbierky a podporu charitatívnych projektov.

► Rešpektovanie kultúry a tradícií: Cirkev by mala rešpektovať kultúru a tradície miestnej komunity a snažiť sa integrovať do miestnej kultúry a spoločnosti. To môže pomôcť cirkevnej komunite lepšie pochopiť miestne problémy a potreby a poskytnúť na ne odpoveď.

Tieto kroky môžu pomôcť cirkvi na Slovensku znovu osloviť ľudí a posilniť jej vplyv a prítomnosť v spoločnosti. Je dôležité, aby cirkev bola otvorená novým nápadom a prispôsobila sa potrebám súčasnej doby, ale zároveň si zachovala svoje korene a hodnoty. V konečnom dôsledku by cirkev mala byť prístupná a zrozumiteľná pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich vek, pôvod alebo náboženské presvedčenie.

Idea-list: Ako by mala vyzerať ideálna miestna cirkevná komunita?

ChatGPT: Ideálna miestna cirkevná komunita by mala byť miestom, kde ľudia nachádzajú duchovný domov a kde sa môžu stretávať s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o podobné veci. Tu je niekoľko znakov, ktoré by mala mať ideálna miestna cirkevná komunita:

► Otvorenosť: Miestna cirkevná komunita by mala byť otvorená a priateľská voči novým ľuďom. Každý by mal mať pocit, že tam patrí a že sa tam môže zúčastniť na aktivitách bez ohľadu na to, ako veľmi pozná cirkev a jej tradície.

► Spoločenstvo: Komunita by mala byť miestom, kde sa ľudia stretávajú a vzájomne sa podporujú. Členovia by mali mať príležitosť stretnúť sa a diskutovať o svojich záujmoch a skúsenostiach.

► Duchovný rast: Miestna cirkevná komunita by mala poskytovať príležitosti na duchovný rast. To by mohlo zahŕňať modlitby, biblické štúdium, bohoslužby a diskusie o viere.

► Vzdelávanie: Komunita by mala byť miestom, kde sa ľudia môžu vzdelávať o viere a kde sa môžu diskutovať kontroverzné témy a otázky.

► Charita: Miestna cirkevná komunita by mala byť miestom, kde sa ľudia angažujú v dobročinnosti a pomoci druhým. To môže zahŕňať charitatívne podujatia, zbierky a podporu miestnych organizácií a charitatívnych projektov.

► Kultúrne zázemie: Komunita by mala byť miestom, kde sa ctia miestne kultúrne tradície a kde sa slávia sviatky a podujatia s miestnymi ľuďmi.

Tieto znaky sú iba niektoré z mnohých aspektov, ktoré by mala mať ideálna miestna cirkevná komunita. V konečnom dôsledku by mala byť miestom, kde sa ľudia cítia doma a kde sa môžu priblížiť k Bohu a zdieľať svoju vieru s inými ľuďmi.

Idea-list: Ako by mali kresťania robiť efektívnu evanjelizáciu?

ChatGPT: Efektívna evanjelizácia pre kresťanov môže byť výzvou, ale existuje niekoľko spôsobov, ktorými môžu byť úspešní v zdieľaní svojej viery s inými. Tu je niekoľko nápadov:

► Žiť podľa Biblie: Kresťania by mali byť príkladom pre iných tým, že žijú podľa biblických princípov a hodnôt. To zahŕňa spravodlivý, láskyplný a pokojný spôsob života.

► Byť prítomný: Kresťania by mali byť prítomní tam, kde sú ľudia a zapájať sa do ich života. To znamená, že by mali byť súčasťou miestneho spoločenstva, účastniť sa rôznych podujatí a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

► Byť autentický: Kresťania by mali byť autentickí v tom, čo hovoria a robia. To znamená, že by mali byť úprimní, otvorení a pravdiví vo svojom zdieľaní svojej viery a v interakcii s ostatnými.

► Zdieľať príbehy: Kresťania by mali zdieľať príbehy o tom, ako sa ich viera zmenila ich život a pomohla im prekonať ťažkosti a výzvy. Tieto príbehy môžu byť veľmi silné a môžu inšpirovať iných, aby zvážili svoj vlastný vzťah k Bohu.

► Byť ochotný počúvať: Kresťania by mali byť ochotní počúvať iných a byť empatickí voči ich problémom a potrebám. To môže viesť k priateľstvu a dôvere, čo môže byť pozitívnym krokom v zdieľaní svojej viery.

► Byť inovatívny: Kresťania by mali byť inovatívni v spôsoboch, ako zdieľajú svoju vieru. To môže zahŕňať použitie moderných technológií, ako sú sociálne médiá a digitálne médiá, ako aj nové spôsoby, ako sa zapojiť do miestneho spoločenstva.

Tieto nápady sú iba niektoré z mnohých spôsobov, ako by kresťania mohli robiť efektívnu evanjelizáciu. Je dôležité, aby si každý našiel svoj vlastný spôsob, ktorý bude fungovať.

Idea-list: Prečo je potrebné v súčasnosti cirkev revitalizovať?

ChatGPT: V súčasnej dobe existuje niekoľko dôvodov, prečo je potrebné revitalizovať cirkev. Niektoré z týchto dôvodov sú:

► Znížený záujem o náboženstvo: V mnohých krajinách, najmä v západných krajinách, sa znižuje záujem o náboženstvo a cirkvi. Ak sa cirkev neprispôsobí novým trendom a potrebám ľudí, môže strácať svojich členov a viesť k úpadku.

► Nedostatok angažovanosti: Niektorí členovia cirkvi sa môžu cítiť menej angažovaní v cirkevnom spoločenstve a môžu sa cítiť izolovaní od svojho duchovného spoločenstva. Toto môže viesť k tomu, že cirkev stratí svoj význam a prestane byť relevantná pre ľudí.

► Potreba nových prístupov a inovácií: Svet sa mení a cirkev by sa mala snažiť prispôsobiť novým trendom a potrebám ľudí. To znamená, že by sa mala snažiť využívať nové technológie a moderné prístupy k evanjelizácii a k zlepšeniu služieb pre svojich členov.

► Nedostatok mladých ľudí: Cirkvi majú tendenciu mať vyšší priemerný vek členov, čo znamená, že mnohé cirkvi sa snažia prilákať a udržať mladých ľudí v cirkevnom spoločenstve. Ak sa cirkev neprispôsobí potrebám mladých ľudí, môže strácať svojich členov a prestávať byť relevantnou pre nové generácie.

► Potreba lepšej komunikácie: Cirkev by sa mala snažiť zlepšiť svoju komunikáciu s členmi a s verejnosťou. Ak cirkev nevie dobre komunikovať, môže sa jej stať, že stratí svoj význam a bude vnímaná ako izolovaná a nepriateľská voči vonkajšiemu svetu.

Celkovo teda revitalizácia cirkevnej komunity môže pomôcť cirkvi pretrvať a rásť v súčasnom svete, kde sa menia potreby a záujmy ľudí.

Idea-list: Ako v súčasnosti revitalizovať cirkev?

ChatGPT: Revitalizácia cirkevnej komunity v súčasnosti je dôležitá, aby sa cirkev mohla prispôsobiť novým trendom a potrebám ľudí a zlepšiť svoju účasť v súčasnej spoločnosti. Niektoré z možných spôsobov revitalizácie cirkvi sú:

► Inovácia služieb pre členov: Cirkev by sa mala snažiť zlepšiť a prispôsobiť svoje služby pre členov a verejnosť. To môže zahŕňať využívanie nových technológií, ako je napríklad online služby a virtuálne spoločenstvá. Môže to tiež zahŕňať zlepšenie spoločenských a charitatívnych služieb pre komunitu.

► Zameranie sa na mladých ľudí: Cirkev by sa mala snažiť prilákať a udržať mladých ľudí v cirkevnom spoločenstve. To môže zahŕňať zlepšenie mládežníckych programov a aktivít, ako aj vytvorenie priestoru pre diskusie a stretnutia pre mladých ľudí.

► Lepšia komunikácia: Cirkev by sa mala snažiť zlepšiť svoju komunikáciu s členmi a verejnosťou. To znamená zlepšenie marketingových a informačných materiálov, ako aj lepšiu interakciu s médiami a verejnosťou.

► Zameranie sa na spoločenské problémy: Cirkev by sa mala snažiť byť aktívnym účastníkom riešenia spoločenských problémov, ako sú napríklad chudoba, nezamestnanosť, migrácia a ochrana životného prostredia. To môže zlepšiť vnímanie cirkvi v spoločnosti a pomôcť jej stať sa relevantnejšou.

► Lepšie využitie talentov a zručností členov: Cirkev by mala využívať talenty a zručnosti svojich členov. To môže zahŕňať zapojenie laikov do cirkevného vedenia a zlepšenie príležitostí na vzdelávanie a tréning pre členov.

Celkovo by cirkev mala byť otvorená zmene a prispôsobovaniu sa novým trendom a potrebám ľudí. Zároveň by mala zachovať svoje korene a hodnoty, ktoré jej sú vlastné.

Idea-list: Mala by cirkev meniť svoju liturgiu?

ChatGPT: Otázka, či by cirkev mala meniť svoju liturgiu, je zložitá a závisí od mnohých faktorov. Liturgia má pre cirkev veľký význam, pretože predstavuje súbor liturgických a bohoslužobných obradov, ktoré slúžia na uctievanie Boha a formovanie spoločenstva veriacich.

V súčasnosti sa mnohé cirkvi snažia zmeniť svoju liturgiu, aby ju urobili prístupnejšou pre súčasného človeka a aby bola relevantná pre jeho potreby a očakávania. To zahŕňa napríklad využívanie modernej hudby a technológií, skrátenie a zjednodušenie služieb, zahrnutie interaktívnych prvkov a zmeny významu a obsahu niektorých obradov.

V každom prípade by cirkev mala mať na pamäti, že liturgia má svoju históriu a tradíciu a že zmeny by mali byť zavedené s cieľom udržať jej duchovné a teologické hĺbky. Je dôležité, aby cirkev zvažovala zmeny v liturgii s ohľadom na svoju identitu a korene, aby sa uistila, že ich úprava neodvádza veriacich od podstaty liturgie a zmyslu jej obradov.

V konečnom dôsledku by cirkev mala skúmať, aké zmeny by mohli pomôcť udržať liturgiu prístupnejšou a zmysluplnejšou pre súčasného človeka, pričom sa však snažiť zachovať jej duchovný a teologický význam a hodnoty.

Idea-list: Patrí moderná hudba do cirkvi?

ChatGPT: Moderná hudba môže byť súčasťou bohoslužieb v cirkvi, ak je jej text a melódia zladená s teologickými a duchovnými hodnotami cirkvi a slúži na uctievanie Boha a posilnenie viery veriacich.

Niektoré cirkvi sa rozhodli využívať modernú hudbu v bohoslužbách ako spôsob oslovenia súčasnej generácie a urobiť liturgiu prístupnejšou pre mladších veriacich. Tieto cirkvi využívajú modernú hudbu s kresťanskými textami, ktoré oslovujú mladšie publikum a pomáhajú im hlbšie prežiť a pochopiť liturgické obrady.

Na druhej strane existujú aj veriaci, ktorí preferujú tradičnú hudbu v bohoslužbách a považujú využívanie moderných hudobných nástrojov a štýlov za nevhodné pre liturgiu. Pre nich môže byť moderná hudba odtrhnutá od liturgickej tradície a posvätnosti.

V konečnom dôsledku závisí rozhodnutie, či moderná hudba patrí do cirkvi, od miestnej komunity a koreňov cirkvi. Je dôležité, aby sa cirkevné komunity snažili nájsť rovnováhu medzi modernou hudbou a tradičnými liturgickými obradmi a aby sa všetky zmienky v hudbe a slovách upriamovali na oslavu Boha a posilnenie viery veriacich.

Idea-list: Má cirkev budúcnosť v súčasnej spoločnosti?

ChatGPT: Cirkev má určite budúcnosť v súčasnej spoločnosti, pretože stále existuje veľa ľudí, ktorí hľadajú zmysel svojho života a túžia po duchovnom naplnení. Cirkev môže ponúknuť veriacim príležitosť na duchovný rast a poskytnúť komunitu, ktorá je otvorená a podporujúca.

Je však dôležité, aby sa cirkev prispôsobila zmene doby a aktuálnym potrebám a očakávaniam ľudí. To znamená, že musí byť otvorená pre dialóg s modernou spoločnosťou a vyjadriť sa k aktuálnym témam a výzvam.

Taktiež je potrebné, aby cirkev bola otvorená pre inovácie a nové spôsoby práce a poslania v súčasnom svete. To môže zahŕňať využitie nových technológií na komunikáciu s veriacimi, rozširovanie sociálnej a dobročinnej práce a hľadanie nových spôsobov ako byť prítomná v živote ľudí.

Cirkev môže byť aj miestom zjednocovania a zmierovania ľudí napriek rozdielom a pomôcť k vytvoreniu zdravých vzťahov a spoločenstva. Ak si cirkev zachová svoje poslanie a prispôsobí sa aktuálnym výzvam, má určite budúcnosť v súčasnej spoločnosti.

Idea-list: Čo je jadrom kresťanskej viery?

ChatGPT: Jadrom kresťanskej viery je viera v Boha a jeho lásku k ľudstvu, ktorú prejavil poslaním svojho Syna Ježiša Krista. Kresťanstvo verí, že Boh stvoril svet a človeka, ale človek sa od neho odlúčil hriechom, a preto Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nás zachránil a obnovil vzťah s ním.

Kresťanstvo vyznáva vieru v Tri jediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého. Viera v Krista je základom kresťanskej viery, pretože Kristus bol Bohom zasľúbený Mesiáš, ktorý prišiel na svet, aby zomrel za naše hriechy a obnovil náš vzťah s Bohom. Kresťanstvo verí, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nám otvoril cestu k večnému životu.

Kresťanská viera zahŕňa aj dôveru v Sväté Písmo, ktoré je základom kresťanskej náuky a morálky, a v kresťanské sviatosti, ktoré sú prostriedkami Božej milosti a pomáhajú nám rásť v našom duchovnom živote.

Celkovo jadrom kresťanskej viery je viera v Boha a jeho lásku, viera v Krista ako nášho Spasiteľa a viera v Sväté Písmo a sviatosti ako prostriedky pre náš duchovný rast a vzťah s Bohom.

Idea-list: Čo je evanjelium?

ChatGPT: Evanjelium je grécky výraz, ktorý znamená „dobrá správa“. V kresťanskej tradícii sa tento výraz používa na označenie zvestovania Ježišovho posolstva, teda správy o tom, že Boh miluje ľudstvo a chce obnoviť jeho vzťah s ním.

Evanjelium v kresťanstve zahrňuje zvestovanie o tom, že Ježiš Kristus je Synom Božím, ktorý prišiel na svet, aby sa obetoval za hriechy ľudstva a umožnil mu tak obnoviť vzťah s Bohom. Evanjelium hovorí o tom, že vďaka Kristovmu zmŕtvychvstaniu a jeho víťazstvu nad smrťou a hriechom má každý človek možnosť prijať túto Božiu milosť a získať večný život.

Evanjelium obsahuje aj učenie o Božej láske, milosrdenstve a odpustení a nabáda kresťanov k nasledovaniu Krista a žitiu v súlade s jeho učením. Kresťania veria, že evanjelium je základom kresťanskej viery a že zvestovanie o Kristovom posolstve je stredobodom ich poslania a misie vo svete.

Či už ste veriaci a aktívni členovia cirkvi alebo skôr jej kritici, ktorí stoja mimo nej, nakoľko sa Ai triafa do odpovedí na vyššie položené otázky? S čím súhlasíte alebo nie? Prináša AI podnety, nad ktorými je hodné sa zamyslieť?

 

*********************

▲ Naše skúsenosti s AI môžeme zhrnúť nasledovne: AI, konkrétne ChatGPT, môže priniesť inšpiratívne podnety pre oblasti, v ktorej sa vyznáme a sme zorientovaní. Môže však priniesť aj odpovede, ktoré sú úplne nesprávne a zavádzajúce. Preto sa v súčasnosti nie je možné spoliehať na AI ako na relevantný a spoľahlivý zdroj informácii.

V súčasnosti nenahradí ani tvorivú činnosť človeka. Môže priniesť inšpiráciu a nové vhľady do tém, kde človek má predstavu, kam sa asi chce dostať. AI môže túto cestu uľahčiť a urýchliť. Keďže ChatGPT generuje odpovede na otázky človeka, tak prvotnú tvorbu otázok nenahradí. Prvotný impulz dáva človek. Ak človek vie klásť správne a relevantné otázky, AI môže pomôcť pri hľadaní odpovedí.

▲ Čo je ChatGPT?

ChatGPT je chatbot (robot na komunikáciu) s umelou inteligenciou (AI) vyvinutý spoločnosťou OpenAI a vydaný v novembri 2022. ChatGPT si veľkú získal pozornosť pre svoje podrobné odpovede pre mnohé oblasti poznania. Jeho sklon s istotou poskytovať vecne nesprávne odpovede bol označený za významnú nevýhodu, čo uznáva aj samotná OpenAI.

ChatGPT nie je celkom ideologicky nezaujatý. O niektorých skupinách ľudí bol ochotný tvoriť vtipy (bielych Európanoch), zatiaľčo o iných nie (ženách, ľuďoch z národnostných a rasových menšín). Konzervatívni komentátori tiež obviňujú ChatGPT, že je v niektorých hodnotiacich úsudkoch ľavicovo a liberálne zaujatý. Niektoré z vyššie uvedených predsudkov sme si aj sami vyskúšali a môžeme ich potvrdiť.

__________________________

Ak vás zaujali otázky cirkvi v súčasnosti, môžete si pozrieť, čo o tejto téme hovoria ľudia. Na posledných dvoch konferenciách EVS sa uskutočnili panelové diskusie na tému revitalizácie cirkvi.

Diskusia o revitalizácii cirkvi 2022

Diskusia o revitalizácii cirkvi 2023

Ilustračné foto: Uriel Soberanes, Unsplash

 

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.