Vyberte stranu

Cena za rozpad rodiny

14. januára 2021

Nech už prebieha akýmkoľvek spôsobom, priateľským alebo ponižujúco prudkým, civilizovaným alebo konfliktným, s ochotou spolupracovať alebo v bojovej atmosfére, rozpad rodiny nikdy nebol niečím, po čom by človek túžil. Rodina vždy začína aktom lásky. Rozpad rodiny vždy končí jej zlyhaním. (Poznámka: Údaje v článku sú založené na britských reáliách, ale jeho posolstvo je relevantné aj pre iné krajiny.)

Keď láska zlyhá, vždy si to vyžiada emocionálne straty, či už ide o rodičov, ich deti, o osoby mimo najbližšej rodiny alebo o všetkých vyššie uvedených. Niektorí sa s tým vyrovnávajú lepšie než ostatní. Tak či onak, všetci sa nakoniec ocitneme pri zbieraní črepín, keď musíme pomáhať rodinám, aby dali veci do poriadku a praktickými krokmi osamelých rodičov podporiť.

Ak opomenieme všetok ten emočný dopad, sú tu aj kvantifikovateľné dopady rozpadu rodín na daňových poplatníkov. Charitatívna organizácia Relationships Foundation urobila aktualizovaný odhad tohoto javu za posledných deväť rokov. Najnovší odhad v hodnote 51 miliárd libier je údaj, ktorý často citujú komentátori a politici.

Ako teda k týmto číslam dospeli? (pozri poznámku nižšie)
Keď sa rodiny rozpadnú, zdroje na čas, starostlivosť a financie, ktoré boli predtým zamerané na jednu domácnosť, teraz musia pokryť potreby dvoch domácností. Takmer všetky páry si po rozchode finančne pohoršia a následkom toho, ako slobodný rodič, tak aj rodič nezdieľajúci spoločnú domácnosť s deťmi, si vyžaduje neúmernú finančnú podporu zo strany štátu. Napríklad ak použijeme číselné hodnoty, ku ktorým dospela vláda, príspevok na bývanie poberá 42% osamelých rodičov v porovnaní s iba 6% rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Štátna finančná podpora pre osamelých rodičov prostredníctvom daňových úľav, príspevkov na bývanie a rodičovských dávok pre slobodných rodičov je teda najväčším prispievateľom. Vzhľadom na to, že určité percento úplných rodín si tiež uplatňuje nárok na sociálnu podporu, všetko nad touto pomernou hodnotou môžeme odôvodnene pripísať na konto rozpadu rodiny.

  • V roku 2017 predstavovali dodatočné úľavy na daniach, príspevky na bývanie a sociálne dávky približne 23 miliárd libier alebo 45 percent z celkových nákladov na rodinu.

Na druhom mieste sú náklady na starostlivosť o dospelých a deti. Tu patria všetky oblasti, v ktorých musí nastúpiť štát so svojou podporou detí a dospelých, ktorých rodina je nefunkčná, narušená, neschopná alebo neochotná plniť svoju zabezpečovaciu funkciu. Organizácia Relationship Foundation pripisuje rozpadu rodiny 98% nákladov na starostlivosť o deti v náhradnej starostlivosti, dve tretiny nákladov na sociálne služby pri starostlivosti o deti doma a 5-10% nákladov na opatrovateľské služby pre starších ľudí.

  • Náklady na dodatočnú starostlivosť k tomu pridávajú ďalších 9 miliárd libier, čo zodpovedá 18% z celkového nákladu.

Tretím najväčším faktorom prispievajúcim k vyšším nákladom je fyzické a duševné zdravie. Zo zjavných dôvodov sa odlúčenie a rozvod dlhodobo spájajú s horším zdravotným stavom, s návštevami u všeobecného lekára a nemocníc, so zvýšeným rizikovým správaním a domácim násilím medzi dospelými. Ako sme zistili na základe našej vlastnej rozsiahlej štúdie vypracovanej pre nadáciu Marriage Foundation, rozpad rodiny je tiež jednou z najčastejších, ak nie úplne najčastejšou predzvesťou problémov s duševným zdravím u mladistvých.

Rozpad rodiny prináša daňovým poplatníkom aj priame finančné náklady.

  • Potreba ďalšej zdravotnej starostlivosti k tomu pripočítava ešte viac peňazí, čo predstavuje ďalších 8 miliárd libier alebo 15% v porovnaní s celkovými nákladmi na úplné rodiny.

Na štvrtom mieste je kriminalita. Keď sa rodiny rozpadnú, vplyv rodičov na disciplínu detí a láska sú ťažšie udržateľné. V prieskume organizácie Youth Justice Board sa zistilo, že 70% mladistvých páchateľov pochádza z rozpadnutých rodín.

  • Niektoré dodatočné náklady na políciu a pobyt vo väzbe môžu byť priamo spojené s rozpadom rodiny, čo predstavuje približne 6 miliárd libier a 12% z celkových nákladov.

Nakoniec existujú aj ďalšie náklady, ktoré možno kvantifikovať a to o ďalších 4 až 5 miliárd libier, teda 9% navyše. Patria sem mimoriadne výdavky na súdy, čas vyučovania venovaný nedisciplinovaným žiakom, vandalizmus a poškodzovanie školského majetku a bezplatná školská strava.

Nič z toho neberie do úvahy potenciálnu stratu produktivity u zamestnancov alebo aj u zamestnávateľov, ktorých mysle nie sú sústredené na prácu, ale na ich rozpadajúci sa rodinný život doma. Ženatí muži zarábajú viac.

Stručne povedané, rozpad rodiny prináša obrovský emočný tlak na tých, ktorých sa to priamo či nepriamo dotýka, ale prináša daňovým poplatníkom aj priame náklady z prevažnej časti vynaložené na štátnu finančnú podporu. Existujú tu však aj ďalšie potreby v oblasti starostlivosti o deti a staršie osoby, ďalšie problémy v oblasti fyzického a duševného zdravia, ďalšie problémy týkajúce sa správania, ktoré vedú k trestnej činnosti, a ďalšie vzdelávacie problémy, ktoré sú priamym dôsledkom rozpadu rodiny.

V tomto kontexte sa suma 51 miliárd libier rovná viac ako polovici toho, čo vynaložíme na dôchodky (92 miliárd libier) alebo na vzdelávanie (87 miliárd libier) a viac ako vynakladáme na obranu (37 miliárd libier) alebo na splácanie dlhu (39 miliárd libier).

Obrana má ročný rozpočet 37 miliárd libier, t.j. prostriedky na vedenie politiky, na ministra so sídlom v kabinete, na armádu štátnych zamestnancov a ozbrojené sily, námorníctvo a letectvo, ktoré má krajina k dispozícii. Obrana je dôležitou témou a je za takú považovaná na všetkých úrovniach.

Pri stave 51 miliárd libier ročne je rozpočet na podporu pre rozpadnuté rodiny vyšší než rozpočet na obranu. Nakoľko stabilita rodín je pre budúcnosť nášho národa rovnako dôležitá, nie je najvyšší čas, aby sme k tomu prijali politické opatrenia?

Poznámka: Hoci som použil celkové údaje za rok 2017 publikované organizáciou Relationships Foundation, ich posledná aktuálna správa je z roku 2016. Dodatočný popis metodológie je k dispozícii v správe za rok 2011.

pôvodný článok: http://marriagefoundation.org.uk/cost-family-breakdown/

Harry Benson

Zakladateľ a riaditeľ Bristol Community Family Trust. Vyučoval stovky kurzov o vzťahoch po celej Európe. Je hlasným propagátorom manželstva, pretože výskumy ukazujú, že na manželstve záleží. Na základe výskumov zostavil viacero štúdií, je autorom kníh a kurzov pre manželov a rodičov. S manželkou Kate spolu žijú 27 rokov a majú 6 detí.